Các khóa học do sinh viên (nhóm) cài đặt thử nghiệm.

Mỗi nhóm sinh viên thiết kế và cài đặt một khóa học trực tuyến với hình thức dạy học tùy chọn (từ xa, kết hợp, hỗ trợ truyền thống), đối tượng và cấp lớp/môn học tùy ý...