Chào mừng các bạn đã tham gia học phần của tôi!

Gv hướng dẫn: Lê Đức Long

  • Đây là một học phần chuyên đề tôt nghiệp nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng để thiết kế và xây dựng một chiến lược sư phạm/kịch bản dạy học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại.
  • Cung cấp kiến thức tổng quan về các công cụ Web 2.0 - mục đích giúp sinh viên có thể thiết kế và khai thác một số công cụ thông dụng/tiêu biểu phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông (PT).

 

Chào mừng các bạn đã tham gia học phần của tôi!

Gv hướng dẫn: Lê Đức Long

  • Đây là một học phần nâng cao nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng để thiết kế và xây dựng một môi trường học tập trực tuyến hỗ trợ dạy và học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại.
  • Cung cấp kiến thức tổng quan về giáo dục điện tử (e-Learning) - nói chung, và dạy học trực tuyến (on-line learning) - nói riêng, mục đích giúp sinh viên có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông (PT) bằng một LMS/LCMS cụ thể.

 

Chào mừng các bạn đã tham gia học phần của tôi!

Gv hướng dẫn: Lê Đức Long

  • Đây là một học phần nâng cao nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng để thiết kế và xây dựng một môi trường học tập trực tuyến hỗ trợ dạy và học phù hợp với nhu cầu giáo dục hiện đại.
  • Cung cấp kiến thức tổng quan về giáo dục điện tử (e-Learning) - nói chung, và dạy học trực tuyến (on-line learning) - nói riêng, mục đích giúp sinh viên có thể triển khai và cài đặt mô hình dạy học trực tuyến phù hợp với ngữ cảnh ở trường phổ thông (PT) bằng một LMS/LCMS cụ thể.