Học phần PP NCKH - Lớp Thứ 6 - Tiết 4-6 (NC1.01) - HK2 - 2015-2016

Học phần PP NCKH - Lớp Thứ 3 - Tiết 4-6 (NC1.01) - HK2 - 2013-2014

Học phần PP NCKH - Lớp Thứ 7 - Tiết 1-3 (NC1.02) - HK2 - 2013-2014

Học phần LL&PPDH Tin học - P.2 (DH2.01) - HK2 - 2013-2014