Các khóa học trực tuyến dành cho các học phần phụ trách - 

Tổ chức theo mô hình dạy học kết hợp (blended-learning) tại trang: http://2learner.hcmup.edu.vn/ACeLS

Các khóa học trực tuyến dùng cho chuyên đề e-Learning sẽ được thiết kế và tổ chức tại trang này...