Làm thế nào để máy tính/robot thông minh như con người là giấc mơ của tất cả chúng ta. Môn học này đề cập tới những giải thuật để máy tính có thể tìm kiếm lời giải tối ưu cũng như suy diễn ra tri thức mới dựa trên thông tin và tri thức có sẵn. 

Môn học này đề cập tới các kiến thức nền tảng của Xác suất Thống kê và các ứng dụng của Xác suất Thống kê trong khai thác và phân tích dữ liệu.

Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên của công nghệ thông tin với sự bùng nổ của dữ liệu. Môn học này đề cập tới những kĩ thuật giúp khai thác dữ liệu bằng cách rút ra tri thức hữu ích từ dữ liệu. Những tri thức này có thể áp dụng vào cuộc sống để phục vụ nhu cầu của cuộc sống.